احتمال بازگشت مجدد سرطان سینه

احتمال بازگشت مجدد سرطان سینه

احتمال بازگشت مجدد سرطان سینه

نوشته admin

بسیاری از بیمارانی که بهبود پیدا کرده اند مایلند بدانند که احتمال بازگشت مجدد سرطان سینه چقدر است ؟

احتمال بازگشت مجدد سرطان سینه بوسیله تست انکو تایپ تا حدودی قابل پیش بینی میباشد.

 

تست انکو تایپ (Oncotype) :

 

تست جدید انکو تایپ برای جدا کردن بیمارانی است که بیماری آنها در مراحل اولیه است.

نتایج این تست نشان می دهد که آیا شخص به شیمی درمانی نیاز دارد یا نه؟

این تست اولین و تنها تستی است که معین می کند چه ترکیب درمانی برای شخص مفید است.

همچنین این تست، شانس بازگشت مجدد سرطان را پیش بینی می کند.

این تست در سطح مولکولی بافت سرطانی را بررسی می کند و اطلاعاتی در مورد بیماری می دهد.

این تست با آزمایش الگوی بیان ژنهای خاصی در تومور پستان عمل می کند.

با بررسی ۲۱ ژن درگیر در سرطان سینه به بازگشت مجدد بیماری امتیاز می دهد یا نمره ای بین صفر تا ۱۰۰ میدهد.

امتیاز بازگشت مجدد بیماری به سه دسته کم، متوسط و زیاد دسته بندی می شود.

برای مثال اگر توموری امتیاز بازگشت مجدد بالای ۳۱ بگیرد، یعنی خطر بالایی برای بازگشت مجدد وجود دارد.

اگر توموری امتیاز ۱۸ یا کمتر بگیرد، خطر کمی برای بازگشت مجدد دارد.

اگر امتیاز بین ۱۹ تا ۳۰ باشد، خطر بازگشت مجدد در حد متوسط است.

محققین متوجه شده اند بین امتیاز بازگشت مجدد بیماری و نوع درمان بیماری باید رابطه وجود داشته باشد.

مثلا زمانی که امتیاز پائینی برای بازگشت مجدد بیماری هست، هورمون درمانی به تنهایی موفقیت آمیز است. ولی در خطر بالای بازگشت شیمی درمانی مناسب است.

متأسفانه در مورد بیمارانی که خطر مجدد بیماری در آنها متوسط است، اطلاعاتی موجود نیست.

در مورد بیمارانی که بیماری آن ها تازه تشخیص داده شده است، غدد لنفی از تومور منفی هستند، گیرنده استروژن +ER مثبت هستند، در مرحله ۱ یا ۲ بیماری هستند و یا کسانی که هورمون درمانی یا شیمی درمانی خواهند شد، یافته های اخیر نشان می دهند که بیماران +ER و غدد لنفی منفی می توانند با هورمون درمانی معالجه شوند و نیاز به شیمی درمانی نیست.

احتمال بازگشت مجدد سرطان سینه

چه زمانی این تست ها پیشنهاد می شوند ؟

از آنجایی که تست های ژنتیکی بسیار گران هستند، در میان افراد زیادی طرفدار ندارند.

وقتی در خانواده ای سرطان سینه مشاهده می شود معمولا به سایر خویشاوندان آن فرد توصیه می شود تا تست های لازم را برای پیشگیری انجام دهند.

صرفا همه تست ژنتیکی انجام نمی دهند. در این خانواده ها احتمال حامل بودن افراد بر اساس شجره نامه های ژنتیکی و با کمک مشاوره ژنتیک می تواند تعیین شود.