نقش استروژن در سرطان تخمدان

نقش استروژن در سرطان تخمدان - متابولیسم بدن - سرطان سینه - تومورهای تخمدان

نقش استروژن در سرطان تخمدان

نوشته admin

نقش استروژن در سرطان تخمدان :

در مورد عوامل موثر در ابتلا به سرطان تخمدان چندین عامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در اینجا به طور مختصر و کلی نقش استروژن در سرطان تخمدان مورد بررسی قرار می گیرد .

 

متابولیسم بدن در سرطان تخمدان : 

چندین مطالعه نشان داده اند که هورمون استروژن نقش مهمی را در سرطان زایی تخمدان دارد .

این عمل را از طریق گیرنده های خود (ER beta ، ER alpha) انجام می دهد .

تومورهای تخمدان که از سطح اپیتلیال منشأ گرفته اند ، سطوح پایینی از بیان ER beta را در مقایسه با بافت های نرمال دارند .

باز گرداندن ER beta در سلولهای سرطانی تخمدان منجر به مهار تکثیر و تهاجم آنها می شود.

بیان زیاد ۲-COX نیز در پیشبرد سرطان اپیتلیال تخمدان گزارش شده است .

این پروتئین تکثیر سلول های توموری، کاهش مرگ سلولی و آنژیوژنز را باعث می گردد.

زنانی که سلول های توموری آنها ۲-COX را زیاد بیان می کنند، پاسخ کمتری به گزینه های درمانی می دهند و بنابراین طول عمر این افراد کمتر خواهد بود.

در گلیکوپروتئین های سرم افراد مبتلا به سرطان تخمدان نیز تغییراتی از جمله کاهش گالاکتوزیله شدن IgG دیده می شود که خود این تغییرات باعث کمک به تکثیر سلول های سرطانی می گردند.

در مطالعات پژوهشی مشخص گردیده که تخمدان ها نسبت به آسیب های ناشی از تجمع گالاکتوز و متابولیت های آن بسیار حساس می باشند .

طبق پژوهش های انجام گرفته این مواد در روند سیگنال دهی گنادوتروپین و آپوپتوزیس سلولهای تخمدان اختلال ایجاد می کنند.

همچنین مرحله GT – S در چرخه سلولی مهم ترین مرحله در تنظیم چرخه سلولی است.

بیان سایکلین E که این مرحله را تنظیم می کند، در بسیاری از سرطان ها از جمله سرطان تخمدان دچار اختلال شده است و ارتباط بین بیان زیاد آن با کارسینومای تخمدان گزارش گردیده است.