برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل

برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل - نمونه برداری از غده لنفاوی - عو ارض جانبی برداشتن غدد لنفاوی

برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل

نوشته admin

برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل :

 

برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل برای بررسی گسترش سلول های سرطان پستان به گره های لنفاوی زیربغل انجام می شود.

بعضی از این غدد لنفاوی برداشته شده و زیر میکروسکوپ بررسی می شود.

وجود سلول های سرطانی در غدد لنفاوی زیربغل، عامل تعیین کننده مهمی برای انتخاب درمان یاری کننده و مکمل است.

در گذشته معتقد بودند که برداشت تا حد ممکن گره های لنفاوی، خطر و احتمال انتشار و گسترش سرطان در سایر قسمت های بدن را کاهش میدهد.

این کار باعث میشود شانس درمان بیماری افزایش یابد.

ولی امروزه مشخص شده است که سلولهای سرطانی که از پستان خارج شده و به گره های لنفاوی زیربغل و کل بدن انتشار یافته اند، توسط درمان های سیستمیک به بهترین شکل درمان می شوند.

برداشتن گره های لنفاوی زیربغل، به عنوان یک آزمایش راهنما و هدایتی برای سایر تصمیمات درمانی سرطان استفاده می شوند.

 

 عوارض جانبی برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل : 

 

شایع ترین عارضه جانبی برداشتن این گره های لنفاوی، تورم بازو و دست است که با عنوان لنفادم شناخته می شود.

از هر ۴ بیماری که تحت برداشت غدد لنفاوی قرار می گیرند، یک مورد، دچار این عارضه می شود.

زنانی که بعد از جراحی برداشت گره لنفاوی دچار تورم می شوند، درد و احساس افزایش فشار در بازو و دست سمت ناحیه ای که گره های لنفاوی برداشت شده اند، باید حتما هر چه سریع تر به پزشکشان اطلاع دهند.

اغلب معیارها و اندازه گیری هایی برای جلوگیری یا کاهش اثرات تورم وجود دارند.

 

نمونه برداری از غده لنفاوی اصلی یا مرکزی :

 

این یک روش بررسی غدد لنفاوی بدون نیاز به برداشتن تمام آنهاست.

برای این آزمایش، یک ماده رادیواکتیو یا حاجب، داخل غده تزریق می شود.

این مواد از طریق سیستم لنفاوی به غده لنفاوی مرکزی واصلی می رسند و در نتیجه لنف تخلیه شده از غده آن را جذب می کند.

غدد لنفاوی، در صورت انتشار سرطان، اولین و شایع ترین غددی هستند که توسط سلول های سرطانی درگیر می شوند.

این غدد که اغلب دو یا سه عدد هستند، توسط پاتولوژیست بررسی می شوند .

 در صورت درگیر شدن با سلول های سرطانی، غدد لنفاوی بیشتری برداشته می شوند .

در صورت سالم بودن این غدد اصلی، اقدام جراحی اضافه روی سایر غدد لنفاوی لازم نیست.